Политики

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ счита, че безопасността и здравето при работа на работниците и служителите представляват неразделна част от цялостната фирмена култура. По тази причина полага непрекъснати грижи за опазването на здравето и безопасността им, като:
 • осигурява организационна структура, която да определя отговорностите и контролира спазването на изискванията за здраве и безопасност;
 • наблюдава работата на тази структура и при необходимост преразглежда политиката и процедурите с цел нейното усъвършенстване;
 • осигурява необходимите ресурси за контрол на здравето и безопасността, както и на рисковете произтичащи от естеството на работните процеси;
 • насърчава работниците и служителите да идентифицират и докладват за опасности, да участват в разработването на мерки за безопасност и тяхното поддържане;
 • общува и се консултира с работниците и служителите по въпроси, засягащи здравето и безопасността им;
 • осигурява и периодично контролира състоянието на параметрите на работната среда;
 • осигурява машини и оборудване, отговарящи на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа;
 • осигурява и организира необходимите обучения и инструктажи за служителите;
 • извършва и редовно преразглежда оценката на риска с цел да се идентифицират рисковете и да се вземат практически решения за тяхното минимизиране;
 • се стреми да наема подизпълнители, които демонстрират отговорност към спазване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • предостави настоящата Декларация на вниманието на всички служители.
Настоящата Политика по здраве и безопасност при работа ще бъде постоянно преразглеждана и допълвана, за да отрази всички настъпили промени в бизнес дейностите на компанията и евентуални изменения в законодателството. Промените във фирмената политика ще бъдат свеждани до знанието на всички служители. Юли, 2013г.