Политики

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ счита, че безопасността и здравето при работа на работниците и служителите представляват неразделна част от цялостната фирмена култура. По тази причина полага непрекъснати грижи за опазването на здравето и безопасността им, като:
 • осигурява организационна структура, която да определя отговорностите и контролира спазването на изискванията за здраве и безопасност;
 • наблюдава работата на тази структура и при необходимост преразглежда политиката и процедурите с цел нейното усъвършенстване;
 • осигурява необходимите ресурси за контрол на здравето и безопасността, както и на рисковете произтичащи от естеството на работните процеси;
 • насърчава работниците и служителите да идентифицират и докладват за опасности, да участват в разработването на мерки за безопасност и тяхното поддържане;
 • общува и се консултира с работниците и служителите по въпроси, засягащи здравето и безопасността им;
 • осигурява и периодично контролира състоянието на параметрите на работната среда;
 • осигурява машини и оборудване, отговарящи на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа;
 • осигурява и организира необходимите обучения и инструктажи за служителите;
 • извършва и редовно преразглежда оценката на риска с цел да се идентифицират рисковете и да се вземат практически решения за тяхното минимизиране;
 • се стреми да наема подизпълнители, които демонстрират отговорност към спазване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • предостави настоящата Декларация на вниманието на всички служители.
Настоящата Политика по здраве и безопасност при работа ще бъде постоянно преразглеждана и допълвана, за да отрази всички настъпили промени в бизнес дейностите на компанията и евентуални изменения в законодателството. Промените във фирмената политика ще бъдат свеждани до знанието на всички служители. Юли, 2013г.

Новини / Събития

 

Ви Джи Еф с принос при ремонтa на тунел Витиня

Ви Джи Еф Инженеринг ЕООД бе изпълнител на част от хидроизолационните дейности в тунел Витиня, чието пускане в експлоатация е днес.Освен с изпълнението на хидроизолацията, специалистите от Ви Джи Еф бяха ангажирани и с доставката на дренажния геокомпозит.

 

Бюлетин

 

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

Моля, въведете email

В информационния бюлетин ще откриете актуална и полезна информация за предлаганите от нас иновативни строителни продукти и системи.

 

НАПРАВЛЕНИЯ

ГЕОСИСТЕМИ:
geosystems@vjf.bg
www.vjfgeosystems.com

ИЗОСИСТЕМИ:
isosystems@vjf.bg
www.vjfisosystems.com

СОЛАРНИ СИСТЕМИ:
pv@vjf.bg
www.vjfsolar.com

ЛАНДШАФТ:
landscape@vjf.bg
www.vjflandscape.com

 

КОНТАКТИ

Централен офис София:
гр. София 1582
бул. „Проф. Цветан Лазаров” №115

тел.: (+359 2) 44 55 100/144/155
моб.: (+359 88) 219 81 00
факс: (+359 2) 962 96 95

е-mail: office@vjf.bg
www.vjf.bg

 

РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

Офис Пловдив:
гр. Пловдив 4003
бул. „Цар Борис III Обединител” № 35
тел.: (+359 32) 96 26 60
моб.: (+359 88) 766 37 62
факс: (+359 32) 96 26 61

Офис Бургас:
гр. Бургас 8000
к-с Лазур, бл. 140, партер
моб.: (+359 88) 565 08 66
моб.: (+359 88) 522 03 08