Политики

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО 

Ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ се стреми да постига и поддържа високо качество във всички аспекти на фирмената дейност, като утвърждава, следва и популяризира следните основни принципи по политика на качеството:

  • Ние работим за удовлетворяване на увеличаващите се критерии и изисквания на нашите клиенти и пазара;
  • Качеството е резултат от общите усилия на всички служители в ежедневната им дейност – от запитването на клиента, през  проекта и разработването на услугата, до крайната реализация;
  • Ръководството полага необходимите усилия, за да бъде приета и прилагана политиката по качеството на всички организационни нива и насърчава всички служители в работата им за подобряване на качеството;
  • Реализирането на желаното качество се извършва при възможно най-ниски разходи, гарантирайки увеличаване на ефективността;
  • Управлението на качеството е свързано с непрекъснато подобряване и усъвършенстване във всички области на нашата работа;
  • Ръководството гарантира, че в процеса на реализацията на продукта се спазват приложимите изисквания на българското и европейско законодателство, касаещи дейността на фирмата;
  • Изискванията на системата за управление на качеството, определени в Наръчника и Процедурите по качеството, са задължителни за всички служители. Ръководителите на различни нива притежават пълномощията и носят отговорността за прилагането на тези изисквания в ръководената от тях област.
Настоящата Политика по качеството ще бъде постоянно преразглеждана и допълвана, за да отрази всички настъпили промени в бизнес дейностите на компанията и евентуални изменения в законодателството. Промените във фирмената политика ще бъдат свеждани до знанието на всички служители. 

Юли, 2013г.