Политики

ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
  Ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ разбира и приема, че ежедневните фирмени процеси могат да повлияят както пряко, така и непряко върху околната среда. Наша цел е да опазваме и подобряваме околната среда чрез добро управление и прилагане на най-добрите практики по нейното опазване и съхранение. Ще продължим да работим за интегриране на екологичните решения в нашите бизнес процеси и да приемаме зелени алтернативи във всички наши дейности, там и когато това е възможно. 

  Изпълнявайки този свой ангажимент, Ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ: 
  • постави на видно място настоящата  Политика по опазване на околната среда с цел запознаване със съдържанието й на всички заинтересовани страни; 
  • провежда политика на съответствие с всички приложими нормативни изисквания и добри практики на международно, национално и местно ниво; 
  • там където и когато е възможно, отстранява рисковете към околната среда чрез правилен подбор на материали, оборудване и производствени процеси;
  • полага усилия да намали употребата на вода, енергия и други природни ресурси;
  • подобрява екологичната ефективност на транспортния си парк и пътувания;
  • полага постоянни усилия да намали до минимум отпадъците и увеличи рециклирането в рамките на своите вътрешно фирмени процедури;
  • предотвратява замърсяването на водата, въздуха и земята;
  • идентифицира и управлява до колкото е по възможностите му рисковете по опазването на околната среда;
  • ангажира партньори, клиенти, доставчици и подизпълнители в изпълнението на настоящите цели и задачи;
  • насърчава продажбите на екологично отговорни продукти и системи; 
  • осигурява необходимите ресурси за контрол на рисковете върху околната среда, произтичащи от производствените дейности във фирмата;
  • осигурява подходящо обучение, за да даде възможност на работници и служители да се справят с техните специфични области на контрол върху околната среда;
  • поема ангажимент, когато рисковете не могат да бъдат премахнати, те да бъдат сведени до минимум чрез заместване на процеси и използване на строг физически контрол.

  Настоящата Политика по опазване на околната среда ще бъде постоянно преразглеждана и допълвана, за да отрази всички настъпили промени в бизнес дейностите на компанията и изменения в законодателството. Всички промени във фирмената политика могат да бъдат предоставени по всяко време на заинтересованите от това страни. 

  Юли, 2013г.

  Новини / Събития

   

  Ви Джи Еф с принос при ремонтa на тунел Витиня

  Ви Джи Еф Инженеринг ЕООД бе изпълнител на част от хидроизолационните дейности в тунел Витиня, чието пускане в експлоатация е днес.Освен с изпълнението на хидроизолацията, специалистите от Ви Джи Еф бяха ангажирани и с доставката на дренажния геокомпозит.

   

  Бюлетин

   

  АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

  Моля, въведете email

  В информационния бюлетин ще откриете актуална и полезна информация за предлаганите от нас иновативни строителни продукти и системи.

   

  НАПРАВЛЕНИЯ

  ГЕОСИСТЕМИ:
  geosystems@vjf.bg
  www.vjfgeosystems.com

  ИЗОСИСТЕМИ:
  isosystems@vjf.bg
  www.vjfisosystems.com

  СОЛАРНИ СИСТЕМИ:
  pv@vjf.bg
  www.vjfsolar.com

  ЛАНДШАФТ:
  landscape@vjf.bg
  www.vjflandscape.com

   

  КОНТАКТИ

  Централен офис София:
  гр. София 1582
  бул. „Проф. Цветан Лазаров” №115

  тел.: (+359 2) 44 55 100/144/155
  моб.: (+359 88) 219 81 00
  факс: (+359 2) 962 96 95

  е-mail: office@vjf.bg
  www.vjf.bg

   

  РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

  Офис Пловдив:
  гр. Пловдив 4003
  бул. „Цар Борис III Обединител” № 35
  тел.: (+359 32) 96 26 60
  моб.: (+359 88) 766 37 62
  факс: (+359 32) 96 26 61

  Офис Бургас:
  гр. Бургас 8000
  к-с Лазур, бл. 140, партер
  моб.: (+359 88) 565 08 66
  моб.: (+359 88) 522 03 08