Политики

ПОЛИТИКА НА РАВНОПОСТАВЕНОСТ 
    Ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ се ангажира да осигури работна среда без дискриминация и/или личностни нападки и обиди под каквато и да е форма, като забранява подобни прояви на работното място от страна на или срещу служители и работници, колеги, клиенти, доставчици, партньори и посетители. Нашият стремеж е да създадем и поддържаме атмосфера на уважение и продуктивност при реализиране на фирмената дейност, като не толерираме дискриминация и обиди, основани на: раса и цвят на кожата, религиозни и политически възгледи, сексуална ориентация, възраст и др. 

    Политиката ни на равнопоставеност и равни възможности е в сила за всички служители на фирмата, постоянно заети по трудов или граждански трудов договор, които следва да се запознаят с нея и да я прилагат в процеса на изпълнение на служебните си задължения. 

    Ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ ще продължи активно да насърчава хармонизирането на работните процеси и да предоставя на своите служители равни възможности за работа, обучение и развитие във всички направления на компанията. Всички сигнали за проява на дискриминация и/или обида ще бъдат своевременно взети под внимание от Отдел Човешки ресурси и Ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ.

    Настоящата Политика на равнопоставеност ще бъде постоянно преразглеждана и допълвана, за да отрази всички настъпили промени в бизнес дейностите на компанията и изменения в законодателството. Всички промени във фирмената политика могат да бъдат предоставени по всяко време на заинтересованите от това страни.

    Юли, 2013г.