Като част от проект „Нова визия и благоустрояване на територията на Руски пазар“ в гр. Стара Загора бе предвидено укрепване на левия бряг на река Азмака. Конструкцията с височина над 4 м е изградена с фабрични габиони  и Reno матраци, произведени от двойно усукана телена мрежа, които Ви Джи Еф достави и монтира успешно.

Прилагането на модули от двойно усукана телена мрежа, в случая фабрични габиони и Reno матраци, при конструирането на брегозащитни съоръжения е доказало своята ефективност в годините. Благодарение на вида на мрежата (двойно усукана) и заложените изисквания към антикорозионната ѝ защита, този вид брегозащитни съоръжения са устойчиви на променливото водно ниво и предотвратяват възможността от разплитане на мрежата при възникнали механични повреди (от носени от течението отломки или други външни въздействия). С прилагането на Reno матраците в основата на конструкцията се запазва нейната обща устойчивост, като в случаите на изнасяне на материал от основата ѝ от течащите води, матракът площно затваря получената каверна и предотвратява последващи деформации в конструкцията.

Фабричните модули, с които ВИ ДЖИ ЕФ работи, притежават сертификат за Екологичен продукт (EPD – Environmental product certificate), доказващ липсата на вредни влияния за околната среда, което е от особено заначение при конструкции в градска среда.

ВИ ДЖИ ЕФ притежава дългогодишен опит при даването на технически решения и тяхната реализация в областта на брегозащитни съоръжения. За допълнителна информация можете да се обърнете към специалистите в четирите офиса в страната.