Повърхностното укрепване е извършено в рамките на проект „Автомагистрала Марица /А1/ Оризово – Капитан Андреево” участък Лот 2 „Димитровград – Харманли от км 36 400 до км 70 620 със седем обособени подобекта“. Решението за повърхностно укрепване е съобразено с обилните и продължителни валежи,  вследствие на които откосите в изкоп са силно водонаситени, рязко намаляват якостните им свойства и се понижава устойчивостта им. За извършване на повърхностна стабилизация на откосите и предотвратяване на ерозионни процеси в резултат на дъждове, ветрове, снегове и снеготопене, са извършени укрепителни мероприятия – полагане на затваряща перфорирана геоклетъчна система в комбинация с геотекстил и монтажни анкери. Перфорацията по стените на геоклетките позволява безпрепятствено преминаване на попадналата вода по откоса, както и преминаване на корените на растенията в съседни клетки. Положеният текстил под геоклетките допълнително спомага за дренирането на попадналите повърхностни води и минимизиране процесите на преовлажняване на откосите. Общата площ на покритите участъци е приблизително 75 000 кв. м.

В рамките на същия проект от Ви Джи Еф Инженеринг е изпълил и армиран насип  с геомрежи по пътна връзка „Хасково – Капита Андреево“ с приблизителна дължина 170 м и варираща височина достигаща до 4,8 м.

Армонасипните подпорни конструкции с геомрежи предлагани от Ви Джи Еф се отличават с висока ефективност в поемане на натоварванията. Изграждат се от дрениращ материал и са адаптивни към теренните и инженерно-геоложки условия. Характеризират се с лесна технология на изпълнение – без мокри процеси, а конструкцията се вписва лесно в заобикалящата среда.

Повече за проект Автомагистрала „Марица“

Автомагистрала „Марица“ е основна пътна артерия в посока Пловдив – ГКПП „Капитан Андреево“. Тя е част от Трансевропейския транспортен коридор №IV, както и от трансевропейската автомагистрала „Север – Юг“. Автомагистрала „Марица“ ще свързва автомагистрала „Тракия“ при пътен възел „Оризово“ с българо-турската граница при Капитан Андреево. Проектът е съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.