10 юли 2023

„ВИ ДЖИ ЕФ“ ООД стартира изпълнението на проект “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Проектът се изпълнява по Национален План за Възстановяване и Устойчивост, Приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ от крайния получател „ВИ ДЖИ ЕФ“ ООД.

От 10.07. 2023 г. „ВИ ДЖИ ЕФ“ ООД започна изпълнението на проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ по Договор за финансиране № BG-RRP-3.005-5292-C01 по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Проектът ще се осъществи в гр. София с финансовата подкрепа на ЕС по линия на Next Generation-EU чрез Национален план за възстановяване и устойчивост.

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 19 712 лв. безвъзмездно финансиране.

Проектът на „ВИ ДЖИ ЕФ“ ООД има за своя основна цел осигуряване на компютърната сигурност и информационната защита на компютрите и на локалната мрежа като цяло, като фундамент на киберсигурността във фирмата. 

Тази цел е в съответствие с целта на настоящата процедура по НПВУ да се допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Като резултат от изпълнението на инвестиционното предложение ще бъдат постигнати следните ефекти: оптимизиране на системите за управление във фирмата; увеличаване на производителността и подобряване на нейното пазарно присъствие; развитие на потенциала за устойчивост и растеж на фирмата.