Голяма част от регистрираните свлачищни процеси се дължат на преовлажняване на земните маси, породени от теренните особености, обилни валежи и/или нарушена инфраструктура за отвеждане на повърхносните води.

Подобен е случаят с регистираното свлачище, застрашаващо експлоатацията на довеждащ път към Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ–селище Качулка), с. Качулка, общ. Сливен. За изпълнението на укрепителните мероприятия ВИ ДЖИ ЕФ достави материали, съгласно проектните предписания.

Укрепването е решено на 2 етапа. В първата част в петата на откоса е изградена подпорна конструкция с височина 3 м, от фабрични габиони от двойно усукана телена мрежа с усилен лицев панел антикорозионна защита Galmac (Zn95% + 5% Al). При този вид габиони лицевият панел се произвежда от по-дебела тел с диаметър 3,9 мм, докато останалите панели на габиона се произвеждат със стандартна дебелина на телта–2,7 мм. Прилагането им допълнително повишава стабилността на конструкцията, а като допълнение улеснява монтажа, намалява появата на деформации в лицевата част на конструкциите при спазване на проектните предписания и инструкциите за монтаж.

Над подпорната стена след изпълнено проектнo преоткосиране върху откоса е изградена система за ерозионен контрол чрез използването на синтетична рогозка с фабрично вградена армировка от геомрежа. Като част от системата са използвани и земни анкери с дължина 2 м и застопоряващ диск. По този начин се благоприятстват условията за по-бързо развититие на растителност по откоса.

Доставените фабрични габиони и синтетични рогозки притежават сертификат за Екологичен продукт (EPD – Environmental product certificate), гарантиращ липсата на вредни влияния за околната среда.