В рамките на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-град Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за град Костинброд“, е извършено брегоукрепване на реките Блато и Белица в землището на Костинброд.

Причина за извършената корекция е лошото състояние на речните корита –  силно обрасли с растителност, голям обем изхвърлени отпадъци, както и неправилна геометрия на напречното сечение и откосите на речните корита. Установена е реална опасност от рязко покачване на речното ниво и заливане на пресичащите реката пътни, железопътни и пешеходни мостови съоръжения.

С материали на Ви Джи Еф коритата са одълбочени и откосите са коригирани двустранно. Общата дължина на извършените корекции е над 7 000 м.

Конструкция и използвани материали 

Изградени са подпорни стени от 2 реда габиони от двойно усукана телена мрежа с усилен лицев панелориентиран към водното течение. Диаметърът на телта на лицевия панел е 3,9 мм. Изборът на решение е  обусловен  от необходимата по-висока степен на защита на конструкцията. Така тя става по-устойчива на носещи се по течението паднали дървета и отпадъци, както и при ледоход. На трети ред от конструкцията са положени модулни армиращи Terramesh системи с допълнително PVC покритие и най-висока степен на антикорозионна защита.

За допълнително увеличаване устойчивостта на конструкцията на специално предвидени места са монтирани и земни анкери с дълбочина 3 м. С цел дренираща и разделителна функция  под и зад подпорната стена е положен полипропиленов нетъкан геотекстил. В зоните на заустванията на дъждоотливните тръби от преливници е изпълнено площно укрепване на дъното с помощта на един ред габиони с височина около 50 см.