Ви Джи Еф непрестанно доказва ефективността на техническите решенията, които предлага за различни по степен на трудност проблеми, свързани с необходимостта от изграждане на укрепващи конструкции, системи за защита от ерозия, стабилизиране на слаби почвени породи и други.

Предлагаме на вниманието ви 3 емблематични обекта, които, благодарение на професионализма, с който са изпълнени, и високото качество на вложените материали, устояват във времето, въпреки различни климатични условия и въздействия, на които са подложени.

Брегозащитно съоръжение на р. Дунав към ПСОВ гр. Русе

Период за изпълнение 2009

В периода на изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води гр. Русе, разположена на брега на р. Дунав, се налага решение за дълготрайна защита на терена на Пречиствателната станция и на прилежащите й съоръженията от водните колебания на река Дунав.

След сравнение на технико-икономическа ефективност на различни решения за укрепване, е избран комбиниран вариант с употреба на фабрични габиони, матраци и модулни армиращи системи с най-висока степен на защита на покритието и геотекстил със специални функции към приложената система. Решението за ерозионен контрол включва синтетични рогозки в комбинация със закотвяща система от земни анкери. Предимства са гъвкавостта на конструкцията, взаимовръзката както между отделните модули в системата, нейната висока степен на антикорозионна защита, бързият темп на изпълнение и не на последно място – ценовата ефективност. Предвид силно агресивните въздействия, на които е подложена конструкцията (променливо водно ниво, температурни разлики, ледоход през зимния период и др.), избраната степен на антикорозионна защита и впоследствие изградената система за ерозионен контрол, гарантират устойчивостта на конструкцията. По този начин се осигурява защита на терена и съоръженията към пречиствателната станция от неблагоприятно въздействие на реката.

 

Системи за осигуряване на естественото отводняване по откоси  – Автомагистрала Тракия в участък Оризово – Нова Загора

Период за изпълнение: 2005-2006

При изграждането на участъка Ви Джи Еф препоръчва  употребата на система за повърхностна защита и отводняване на прилежащите пътни откоси. За целите на проекта е избрано решение с фабрични матраци от двойно усукана телена мрежа в комбинация с геотекстил. Благодарение на способността си бързо да провеждат повърхностните води, своята гъвкавост и бърз темп на полагане, матраците от двойно усукана телена мрежа предотвратяват нарушаването на повърхностния слой на откосите. С течение на времето, откосите в тези дренажни зони се самозатревяват, без това да възпрепятства дренажния капацитет и функция на системата. Този начин на отводняване не позволява развите на ерозионни процеси, осигурява трайна защита както повърхностно, така и в дълбочина и доказва своята ефективност във времето.

 

Летище София: Парк Терминал 2 –  системи за ерозионен контрол 

Период на изпълнение: 2008 г.

В процеса на изграждане на Терминал 2 на Летище София и прилежащата му инфраструктура като финална част от цялостното разширение през 2008 г. е включен и етап по облагородяване на  прилежащата парковата зона.

Проектът за ландшафтно оформление на терена включва изграждане на алеи за разходка със зони за почивка, както и оформяне на езеро в центъра на парка. Предвид  особеностите на терена, а именно наличието на стари насипи със стръмни и дълги откоси, се изгражда система за защита от повърхностна ерозия, както и защита на хумусния пласт, за да бъде  осигурено трайно затревяване на откосите. Избраното решение е защита на откосите посредством полагане на геоклетъчна система в комбинация със специфична закотвяща система, отговаряща на техническите изисквания към решението. Клетъчната система е запълнена с хумусна почва и с цел бързо затревяване е допълнително осигурена с хидропосев. Надежността на системата, нейният бърз и лесен монтаж, възможността за засаждане на растителни видове за по-добро естетично оформление на терена са допълнително преимущество при избора на решението. Специфичната перфорация на клетките спомага за естествено дрениране на попадналите повърхностни води по откоса и ги отвежда безпрепятствено към отводнителните системи. От момента на изпълнение през 2008 година до сега системата е доказала своята ефективност и функционира безпроблемно.