Ви Джи Еф Инженеринг бе изпълнител на част от хидроизолационните дейности в тунел Витиня. Положeна е хидроизолационна синтетична PVC мембрана по метода „umbrella“ чрез захващане с рондели. За защита на хидроизолацията и качественото площно дрениране на филтрационните води върху съществуващата тунелна конструкция е монтиран и дренажен геокомпозит Mac Drain W 3060. Освен с изпълнението на хидроизолацията, специалистите от Ви Джи Еф бяха ангажирани и с доставката на дренажния геокомпозит.

Екипът на Ви Джи Еф Инженеринг показа отлична организация и последователност в извършваните работи и приключи в срок и с нужното качество поетите професионални ангажименти. Преди стартиране на дейностите по възстановяване и армиране на асфалтовите настилки в обхвата на тунел Витиня, Ви Джи Еф достави и усилваща мрежа от стъклофибърни нишки Mac Grid AR 10.7. На обекта са положени над 20 000 кв. м такава мрежа, целяща усилване конструкцията на пътната настилка. Ви Джи Еф има капацитета за проектиране и реализиране както на малки по мащаб проекти, така и на по-големи и значими инфраструктурни обекти.