ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е изпълнител в част проектиране и реализация на всички хидроизолационни дейности от Обособена позиция 2: Участък  от км 3 184,90 (края на МС 20) до ул. „Поручик Неделчо Бончев“ км 5 010,00, в това число:

  •   двупътен метротунел с обща дължина 1825 м;
  •   Метростанция 21 – „Искърско шосе“;
  •   входовете към Метростанция 21 и ЖП спирката между гара „Подуяне“ и гара „Искър“;

Тунели с дължина 1825 м

Предвид особеностите на  отсечката и геоложките условия, са разработени проекти за изпълнение по технологиите –  „открит“ и „Милански“ способ. Тунелните участъци под булевардите „Кръстьо Пастухов“ и „Подп. Йордан Тодоров“, са изградени в укрепен с шпунтови стени котлован. Проектирането и реализация на хидроизолационната система в тунелите са изпълнени от ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг. Използвана е мембрана от гъвкав поливинилхлорид (PVC-P) Alkorplan, а сепарирането и защитата й с иглонабит геотекстил. Дилатационните и работните фуги са обработени с водоспиращи ленти. Защитата от обратен насип е изпълнена с бутонна мембрана HDPE Tefond.

Подземна метростанция – МС 21

Ситуирана под бул. „Искърско Шосе“  и изпълнена по „Милански способ“ . Тя е с два вестибюла, а дължината й е 144 м. Южният вестибюл е с 3 входа, излизащи на кръстовището на бул. „Кръстьо Пастухов“ и бул. „Искърско шосе“, където са маршрутите на столичния градски транспорт. Пешеходният подлез към северния вестибюл, осъществява директна връзка с жп линията „София-Пловдив“ посредством жп спирка, чието изграждане също попада в обхвата на обособена позиция 2. Специалистите от  ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг изпълниха проектиране и реализация на хидроизолационната система, като под фундаментната плоча и по стените е положена хидроизолационна мембрана от гъвкав поливинилхлорид (PVC-P) Alkorplan, защитена с иглонабит полипропиленов геотекстил.

Обработката на дилатационните фуги по фундамента плоча и по стени, е с водоспираща лента 4TB 320. Покривната плоча на метростанцията е хидроизолирана с два пласта SBS битумна мембрана Venus, която също е защитена с иглонабит полипропиленов геотекстил. Хидроизолирането на дилатационните фуги по покрива на метростанцията се осъществява с водоспираща лента GDL 30/350.

ЖП-спирка, разположена между Гара „Искър“ и Гара „Подуене“.

Спирката има директна връзка с метростанцията на „Искърско шосе“.

Всички входове към МС 21 и към ЖП спирката са хидроизолирани с два пласта SBS битумна мембрана Venus. Защитата от обратен насип е изпълнена с бутонна мембрана – HDPE Tefond.