Мероприятията по укрепване на скални откоси при изграждане на нови или рехабилитация на съществуващи пътища са съществена част от пътния  проект. Липсата на защита и/или подценяване качеството на техническото решение често водят до сериозни материални загуби, но по-опасното е, че е пряко застрашен живота на участниците в движението. Именно затова е недопустимо да се подценява тази част от проекта. Изборът на техническо решение се обуславя от няколко основни фактора: геоложката картина, общата устойчивост на скалните откоси, наличие на усложняващи обстоятелства като свлачища, срутища и пр., оценка на риска по отношение на прилежащата инфраструктура и др. Подходите могат да бъдат различни и е добре да не са конвенционални, а с респект към конкретните условия. Опитът на проектанта и умелото използване на материали, приложими за пътни проекти с нужната устойчивост и дълготрайност, са от съществено значение за добрия краен резултат.

Проект ЛОТ 14, Път II-86 Асеновград – Смолян от км 27 700 до км 76 306,70

Решението е да се извърши обмрежване тип завеса с двойно усукана стоманена  мрежа растер 8×10, ф2.7 mm  с галванизирано покритие Zn 5% Al сплави. Минималното за такъв тип приложения съдържание на галванизацията е 245 gr/m2. Това е така наречения „пасивен тип защита“, при който мрежата е анкерирана през 1 м по билото на откоса и е свободно положена по дължината на същия в петата на откоса са предвидени стоманени обслужващи въжета. Целта е да се ограничи траекторията на падането на скалните отломки и контролирано да се отвеждат в зоната на канавката, от където се почистват периодично. Освен мрежата по дължината на откоса през определено разстояние са разположени високоякостни стоманени въжета ф 12. Тяхната роля е да поемат усилията вследствие на въздействие и да ги преразпределят към анкерната система.
При някои откоси, където габариттът е голям и/или общата устойчивост на скалите е ниска, са предвидени и въжета вертикално разположени по откоса. Тяхната задача е да редуцират, да „гасят“ енергията на скалните маси по време на падането им.  Тяхното правилно функциониране зависи от  правилното им позициониране по ската.

Фирма Maccaferri, Италия, като водещ световен производител на системи за защита от падащи камъни, има разработени, тествани и приложени на много места по света готови системи като системата Stееlgrid HR с фабрично вплетени въжета. Използването на композитен продукт и сертифицирана система има много повече предимства както за проектанта, така и за изпълнителя пред възможността и риска да се търсят отделни компоненти. А всичко това рефлектира както върху сроковете на изпълнение, така и върху цената на труда и крайната цена на съоръжението.

Факти за Проект ЛОТ 14, Път II-86 Асеновград – Смолян

Изпълнена е защитата на различни по вид откоси – в изпъкнали и вдлъбнати криви с различен височини и дължини. Общото количество на обмрежване на откосите възлиза на над 100 000 кв. м. Използвана е двойно усукана стоманена мрежа с галванизирано покритие съгласно EN 10244-2, Табл.2 Клас A. Минимално съдържание на галванизацията е 245 gr/m2, Zn 5% Al сплави; растер 8×10, ф2.7 mm. Експлоатационният живот на мрежа с такова покритие по данни от производителите на тел е минимум 40 г. Той е 2 пъти по-дълъг при сравнение с мрежи от дълбоко поцинкована тел.
Използваният продукт притежава СЕ марка.