Ви Джи Еф извърши доставка на геосинтетични материали за изграждането на изолационния пакет, състоящ се от подложен слой минерален запечатващ пласт (т.н. „геоглинен екран“, представляващ фабрично произведен композитен материал, състоящ се от бентонитова глина, капсулована между два геотекстила); хидроизолационен пласт HDPE геомембрана (полиетилен висока плътност) и защитен слой на изолационната геомембрана от нетъкан иглонабит геотекстил, 600 g/m2.

Обектът, за който бяха доставени материалите, представлява изграждане на ново депо за твърди битови отпадъци, което да удовлетвори нуждите на общини Златица, Пирдоп и Челопеч за дългосрочен период от време.

Площадката, на която е разположено депото за твърди битови отпадъци (ТБО) се намира в землището на гр. Златица, местността „Бакаджика – Сухо дере“ и заема площ от  22 декара. Теренът представлява дълбоко сухо дере със силно изразен конусен профил.

Стабилитета на тялото на депото, разположено на две дерета, е в пряка зависимост от вида и състава на отпадъците, които ще се депонират в него, както и от технологията на запълването му – разположение на отпадъците в отпадъчното тяло, запръстяването им и тяхното уплътняване.

Мероприятията по изграждането на депото включваха частично полагане на изолационен пакет по дъната на Клетка 1 (дясно дере) и Клетка 2 (ляво дере), както и цялостно полагане в Клетка 3 (в посока от преградната стена към вътрешността на депото).
Повече информация за използваните решения, можете да намерите ТУК.