ВИ ДЖИ ЕФ съдейства за изготвянето на техническото решение, достави материалите и изпълни първата армонасипна конструкция на новостроящия се участък от АМ „Хемус“ до гр. Ябланица. Прилагането на комплексната система, с която е изградена подпорната конструкция, дава възможност за оптимално редуциране обема на изкопно-насипните работи, което води до икономически ползи и съкращаване на сроковете за изпълнение.

Техническото решение предвиди изграждането на конструкция тип армиран насип чрез продукти от двойно усукана хексагонална телена мрежа с антикорозионно покритие. Укрепващото съоръжение се състои от две части. Основите са изпълнени с модули с вертикално каменно лице и са с височина 1м. Втората зона е висока 8 м и се състои от фабрични модулни системи с наклонено на 70° лице, зад което е положена синтетична рогозка и 30 см хумусна почва, благоприятстващи за развитието на растителност. Модулите притежават армиращи опашки, които имат за цел поемането на експлоатационните и други въздействия и за редуцирането на деформациите. С цел оптимизиране на решението модулните елементи са дублирани с армиращи високоякостни геомрежи в дълбочина.

В строящия се участък от магистралния път е предвидено конструирането на армонасипи с различни сложност, дължини, достигащи над 300 м, височини – над 25м. Подпорните конструкции от геосинтетични материали намират все по-широко приложение както в световен мащаб, така и в България, поради отличните си якостни, деформационни, химични и биологични характеристики, което дава своето екологично отражение върху околната среда.

ВИ ДЖИ ЕФ притежава дългогодишен опит и капацитет в даването и реализирането на ефективни и комплексни решения с армонасипни конструкции.