С нарастване на необходимостта от реализиране на енергоефективни решения за електрозахранване, все повече инвеститори избират фотоволтаичните системи.

Според предназначението си PV системите се делят на 3 вида – свързани към електрическата мрежа (Grid ON), независими от електрическа мрежа (Grid OFF) и с хибридно захранване (Hybrid PV).

Хибридната система е подходящо решение за еднофамилни жилища, малки и средни предприятия, като по този начин собствениците успяват на придобият значителна независимост от електроразпределителните дружества и видимо да редуцират сметките си за потребление на електроенергия.

Фотоволтаичните системи от хибриден тип представляват комбинация от възможностите на автономната Grid ON и свързаната към мрежата Grid OFF системи.

Поредният реализиран проект, който ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг проектира и реализира, е именно такъв – хибридна фотоволтаична система Hybrid PV на еднофамилно жилище в гр. София, с мощност на фотоволтаичната част 25 kWp. Системата включва следните основни компоненти – поликристални фотоволтаични модули, един променливотоков (мрежови) инвертор, три хибридни инвертора и акумулаторна група.

Когато е възможно производството на по-голямо количество електроенергия от консумираната, тя може да се съхрани в акумулаторната група. Тези системи успешно могат да заместят UPS на места където се изисква непрекъснатост на захранването, а системата е много гъвкава по отношение на потреблението на енергия. Освен това има опция за пълна визуализация на енергийните потоци, дистанционно наблюдение, при необходимост – дистанционно настройване на инверторите, наблюдение граничното ниво на разряд на акумулаторите и регулилация нивото на разряда, с цел удължаване на живота им.

Оборудването може да се настройва така, че да използва определена част от капацитета на акумулаторната група и да запазва останалата част, в случай на отпадане на централното захранване. В повечето случаи този тип системи се комбинират с генератор. Освен това те могат да смесват енергията от мрежата и енергията от акумулаторната група, както и да работят изцяло като автономни. Ако бъде изключен хибридния инвертор, системата става Grid ON – свързана към електрическата мрежа.

Предимствата на разглежданата система са:

  • висока производителност;
  • бърз и лесен монтаж;
  • лесна поддръжка в случай на необходимост;
  • висока надеждност, породена от високото качество на оборудването.

Вече 15 години екипът на компанията, със знанията и уменията си, партнира със строители и инвеститори в целия процес на проектиране, бюджетиране и изпълнение. Резултатът от професионализма, с който ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг подхожда, са множеството реализирани и в процес на разработване проекти.