Сегментите стени с вертикално бетоново лице MacRes представляват лицево разположени бетонови панели, работещи в комбинация с армиращи насипа високоякостни геоленти. Те се прилагат в следните случаи:

  • между съседни пътни трасета на различни нива и с минимални отстояния помежду им, които изискват вертикалност на укрепването
  • при минимални отстояния спрямо регулацията на съседните имотни граници
  • възможно приложение при участъци с по-голяма височина с цел редуциране обема на обратния насип за изграждане на пътната конструкция с вертикално лице
  • решения за армиращи укрепващи конструкции, за защита устои на мостове
  • носещата част на устоя, т.н. директен устой и др.

Във финален етап е изграждането на сегментни стени тип MacRes при 3 пътни възела по трасето на АМ Хемус: участък от пътен възел Буховци до пътен възел Белокопитово.

В подучастък от км 310+940 до км 317+360, Ви Джи Еф съдейства за проектните решения на армираните насипи и достави компоненти за изпълнението им. В работна фаза са конструирани над 7130 кв.м лице на укрепване общо за участъка, от които 1294 кв.м са конструкции с носеща горното строене на директното трасе при пътен възел Буховци.

Системата се състои от предварително заготвени бетонови панели с проектно разположени полимерни връзки MacLoop®  с различни якости, гарантиращи механична връзка с армиращите в дълбочина насипа високоякостни полимерни геоленти. Комбинацията от всички компоненти на системата, спазвайки всички проектни изисквания по отношение на заобикаляща среда (теренни условия) и външни въздействия (проектни натоварвания, сеизмичност и др.), гарантира устойчивостта на конструкциите – същевременно редуцирайки обема на обратните насипи, благодарение на вертикално разположените панели.

Липсата на мокри процеси при изпълнението им значително съкращава времето за изпълнение на конструкциите от този тип и намалява общата себестойност на строителството.

Ви Джи Еф притежава дългогодишен опит при даването на технически решения, доставката и изпълнение на системи за изграждане на армирани насипи при инфраструктурни проекти и обекти за опазване на околната среда.