НачалоРешенияГеосистемиПътна и железопътна инфраструктура

Пътна и железопътна инфраструктура

Армиран насип със система Mineral Terramesh

Стабилизиране на основи под пътни и жп насипи

При изграждане и реконструкция на пътища може да възникнат проблеми свързани с: ниска носимоспособност на земната основа; водонаситени или слаби почви; ограничения във височината на пътната конструкция и др.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиран насип със система Mineral Terramesh

Армиране и рехабилитация на пътни настилки

Появата на рефлекторни пукнатини; пукнатини вследствие термични напрежения и умора; коловози, набраздявания и други нарушения в цялостта на пътната настилка са често срещани проблеми в процеса на експлоатация на пътнотранспортната инфраструктура.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиран насип със система Mineral Terramesh

Подпорни съоръжения тип Армиран насип

При наличие на дълбоки свлачища по откоси, вследствие на преовлажняване и влошаване консистенцията на глинести почви. Укрепване на изкуствено създадени откоси с цел заравняване и усвояване на терени. Изисквания към подпорното съоръжение за височина над 5 м.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиран насип със система Mineral Terramesh

Комбинирани армирани конструкции

Изисквания за укрепване на слаби почви в дълбочина, посредством подпорно съоръжение с височина над 10 м.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиран насип със система Mineral Terramesh

Шумоизолиращи стени

Преминаването на високоскоростни пътища и железопътни линии през населени места може да доведе до: повишени стойности на шума; влошаване средата на живот; засягане на крайпътните сгради при възникване на пътно-транспортно произшествие.

ВИЖТЕ ОЩЕ